Statystyka / kartografia

Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów p.p.t. (Szewczyk, 2010 – zmodyfikowana).

Autor: arcybook, Dodano: 2016-03-08
Człowiek
Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów p.p.t. (Szewczyk, 2010 – zmodyfikowana).

Szacuje się, że Polska posiada bardzo dobre warunki geotermalne, z tego względu, że w 80% nasz kraj pokrywają trzy tzw. prowincje geotermalne - przedkarpacka, karpacka oraz centralnoeuropejska. Temperatura dla w/w obszarów waha się od 30⁰C aż do 130⁰C. Temperatura taka występuje w skałach na głębokości od 1 do 10 km. Możliwość wykorzystania wód geotermalnych dotyczy 40% obszaru kraju (wydobycie jest opłacalne). Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny posiada właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na mniej więcej na poziomie 1512 PJ/rok (PJ = 1015 J), co stanowi ok 1/3 zapotrzebowania na ciepło w Polsce. Z opracowanych do tej pory badań i ekspertyz wynika, iż na obszarze naszego kraju znajduje się co najmniej 6600 km2 wód geotermalnych o temperaturach rzędu 27-125⁰C. Wody termalne w Polsce wykorzystuje się przede wszystkim w rekreacji i agroturystyce, ale zaczyna również dochodzić do głosu przemysłowe ich eksploatowanie w ciepłownictwie. Jedyną metodą na wydobycie głęboko zalegających pokładów wód termalnych jest odwiert, jego głębokość w głównej mierze decyduje o opłacalności całego przedsięwzięcia, im głębiej tym więcej energii wytraca się w drodze ku powierzchni, a co za tym idzie przedsięwzięcie staje się mniej opłacalne. Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce zależy przede wszystkim od prawidłowego opracowania projektów gwarantujących konkurencyjność ekonomiczną i ekologiczną względem innych nośników energii. Projekty te powinny być skierowane na kompleksowe, maksymalne wykorzystanie energii geotermalnej tzw. niskotemperaturowej (ciepło) i wysokotemperaturowej (prąd i ciepło). (źródło: naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl)

Polska leży poza strefami współczesnej aktywności tektonicznej i wulkanicznej, stąd też pozyskiwanie złóż pary z dużych głębokości do produkcji energii elektrycznej jest na dzisiejszym etapie technologicznym nieopłacalne ekonomicznie. Występują natomiast w naszym kraju naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej.
W naszym kraju istnieją bogate zasoby energii geotermalnej. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny posiada właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi ok. 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło.
Bardzo ważny jest fakt, iż w Polsce regiony o optymalnych warunkach geotermalnych w dużym stopniu pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji miejskich i wiejskich, obszarami silnie uprzemysłowionymi oraz rejonami intensywnych upraw rolniczych i warzywniczych. Na terenach zasobnych w energię wód geotermalnych leżą m.in. takie miasta jak: Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź, Toruń, Płock.
Z opracowanych dotychczas badań i analiz wynika jednoznacznie, iż na obszarze Polski znajduje się co najmniej 6600 km2 wód geotermalnych o temperaturach rzędu 27-125°C Zasoby te są dość równomiernie rozmieszczone na znacznej części obszaru Polski, w wydzielonych basenach, subbasenach geotermalnych, zaliczanych do określonych prowincji i okręgów geotermalnych. (źródło: pga.org.pl)
Zobacz także